نکته مهم:

کلیه متقاضیان و مشتریان محترم کارگزاری بانک ملت که برای اولین بار به یکی از نمایندگی های مستقر در شعب بانک ملت سراسر کشور مراجعه می نمایند می بایست اصل شناسنامه، کارت ملی و یک شماره حساب سپرده بانک ملت به همراه داشته باشند، در غیر اینصورت امکان پذیرش دریافت سفارشات وجود نخواهد داشت.

 
 
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus