سلف موازی استاندارد

 

 اطلاعیه عرضه اولیه پنجمین بخش قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک در تاریخ 1394/7/19

( پذیره نویسی به اتمام رسیده است)


 

 

اطلاعیه عرضه اولیه چهارمین بخش قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک در تاریخ 1394/7/13

( پذیره نویسی به اتمام رسیده است)

 

 

 

 

 اطلاعیه عرضه اولیه سومین بخش قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک در تاریخ 1394/5/14

( پذیره نویسی به اتمام رسیده است)

 

 خبر مرتبط :

تأمین مالی هزار میلیاردی شرکت ملی نفت از بورس انرژی

 

 

 

 

اطلاعیه عرضه اولیه دومین محموله قرارداد سلف موازی استاندارد کالای نفت کوره 380سانتی استوک - 1394/2/9

( پذیره نویسی به اتمام رسیده است)

 

 

اطلاعیه عرضه اولیه اولین محموله قرارداد سلف موازی استاندارد کالای نفت کوره 380سانتی استوک - 1394/2/1
( پذیره نویسی به اتمام رسیده است)

 جهت مشاهده امید نامه و مشخصات دارایی پایه کلیک کنید.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus