مستندات

دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی

مصوب مورخ 1391/07/29 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل 53 ماده و 26 تبصره)

پذیرش در بورس انرژی

فرآیند پذیرش شرکت بورس انرژی بر اساس دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی مصوب مورخ 1391/07/29،  هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

فرم درخواست پذیرش بر اساس مفاد این دستور العمل به شرح زیر می باشند:

  فرم درخواست پذیرش

برای مشاهده مراحل پذیرش کلیک نمایید

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus