تسویه و جرایم نکول


 

 تسویه معاملات و جرایم نکول

مهلت تسویه:

خریداران می بایست طبق دستوالعمل تسویه و پایاپای ، ظرف مدت 3 روز کاری پس از انجام معامله قرارداد خود را تسویه نمایند(تا ساعت13 روز مهلت تسویه) این دوره در مورد کالاهای صادراتی 5 روز کاری پس از انجام معامله می باشد.

   انواع تسویه
  نقدی:

 در این روش خریدار موظف است تمام وجه کالا به انضمام کارمزدهای مربوط به خریدار را به صورت نقدی به حساب بورس کالا و همچنین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به حساب عرضه کننده واریز نماید.

اعتباری:

در این روش مطابق با اظهار عرضه کننده در بیانیه عرضه مبنی بر امکان تسویه اعتباری برای شرکت های خاص، ظرف مهلت تسویه سند تسویه اعتباری طبق فرمت «شرکت» به تایید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارایه می‏شود. در سند تسویه اعتباری فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می‏کند.

در معاملاتی که به صورت اعتباری تسویه می‏شود، کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای مصوب دو طرف معامله را جهت تسویه معامله پرداخت می‏نماید و کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از کارمزدهای معامله مذکور را حداکثر ظرف مهلت 10 روز تقویمی از زمان تسویه به کارگزار خریدار پرداخت نماید.

درخواست صدور حواله

کارگزار خریدار موظف است حد اکثر تا پایان روز تسویه قرارداد درخواست صدور حواله را به کارگزار فروشنده  ارسال نماید و کارگزار فروشنده مکلف است حداکثر تا پایان روز کاری انجام امور تسویه حواله خرید کالا را صادر نماید . یک نسخه از این حواله به واسطه کارگزار خریدار به خریدار تحویل داده می شود.

جرایم نکول
جرایم دیر کرد در تسویه:

خریدار موظف است مطابق شرایط مندرج در قرارداد اقدام به تسویه قرارداد در مهلت مقرر ( سه روز کاری بعد از انجام معامله برای رینگ داخلی و پنج روز کاری در رینگ صادراتی ) نماید  در غیر اینصورت در صورتی که انجام امور تسویه با تاخیر و حداکثر تا 7 روز تقویمی ( 10 روز تقویمی در رینگ صادراتی) پس از مهلت تسویه انجام شود ، خریدار به ازای هر روز تقویمی تاخیر موظف به پرداخت 0.25 درصد ارزش معامله می باشد.

چنانچه خریدار تا پایان روز هفتم  تقویمی ( روز دهم تقویمی در رینگ صادراتی) پس از مهلت تسویه امور تسویه را انجام ندهد، معامله وی منفسخ گردیده و خریدار مکلف است 5 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ ( 2.5 درصد در رینگ صادراتی) به همراه کارمزدهای خرید و فروش را پرداخت نماید. البته لازم به ذکر است درصورت پرداخت جریمه های تاخیر معامله قبل از زمان انفساخ ، خریدار باید ما به التفاوت خسارت انفساخ و خسارت تاخیر پرداخت شده را پرداخت نماید.

ذینفع کلیه جرایم مربوط به تاخیر در تسویه صرفا فروشنده می باشد.

جرایم تاخیر در صدور حواله
در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگیری نماید مکلف است 5 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ  به انضمام کارمزد خرید و فروش را پرداخت نماید. که ذینفع جرایم خریدار می باشد.

مهلت تحویل کالا 

قراردادهای نقدی یا نسیه:

فروشنده حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه می بایست کالا را تحویل خریدار دهد.  در صورتی که انجام امور تسویه با تاخیر صورت پذیرد ، به میزان روزهای تاخیر به این مهلت اضافه می شود در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگیری نماید مکلف است 5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ  به انضمام کارمزد خرید و فروش را به حساب شرکت بورس کالا واریز نماید.

قرارداد سلف:

 فروشنده در قرار داد سلف با سررسید کمتر از 30 روز ، حداکثر تا 5 روز تقویمی و در قرار داد سلف با سر رسید 30 روز و بیشتر ، حداکثر تا 15 روز تقویمی پس از سر رسید تحویل ، مهلت تحویل کالا بدون جریمه را دارد .

جرایم تاخیر در تحویل کالا
در صورتیکه فروشنده کالا را در مهلت مقرر تحویل ننماید خریدار می تواند با ارائه اسناد مثبته در خواست فسخ قرارداد را نماید. در این حالت فروشنده می بایست علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده، 5 درصد ارزش کالای تحویل نشده را به انضمام دوسر کارمزد خرید و فروش کالا پرداخت نماید.

 همچنین در صورتی که فروشنده طی مهلت مقرر نتواند کالا را تحویل دهد و خریدار در خواست فسخ قرارداد را نداشته باشد فروشنده می بایست حداکثر تا 60 روز تقویمی پس از مهلت تسویه برای معاملات نقدی و نسیه و برای معاملات سلف پس از سررسید، کالا را تحویل دهد .

درصورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده طی مدت فوق خریدار می تواند معامله را فسخ نماید در این صورت فروشنده مکلف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد ، 5 درصد ارزش کالای تحویل نشده به علاوه 0.25 درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روز شمار و به ازای روزهای بین زمان واریز وجه معامله تا باز پرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده را پرداخت نماید.

 ذینفع کلیه جرایم مربوط به تاخیر در تحویل صرفاً خریدار می باشد.

تضامین دریافتی از عرضه کنندگان قبل عرضه

نگهداری وجه:

در این نوع از معامله پس از تسویه توسط خریدار مبلغ تسویه در حساب بورس کالا باقی می ماند ، زمانیکه کالا توسط مشتری تحویل گرفته شود وجه به حساب عرضه کننده واریز می گردد.

تضامین نزد پایاپای:

اوراق مشارکت یا ضمانت نامه درحساب سپرده بورس کالا به میزان  100الی 120درصد ارزش معامله

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus