هیات مدیره

 

اعضای هیات مدیره کارگزاری بانک ملت

اعضای هیات مدیره

نمایندگان اشخاص حقوقی

سمت اعضای هیات مدیره

شرکت بهسازان ملتمهدی پورستار

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

شرکت ساختمانی بانک ملت عبدالرسول کریمی یزدی
رییس هیئت مدیره

شرکت چاپ بانک ملت

-

نایب رییس هیات مدیره

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

پیمان طوبائی

عضو هیات مدیره

شرکت گروه مالی ملت

-

عضو هیات مدیره

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus