نرخ‌ها و کارمزد‌ها

 

 

 

کارمزد های معاملات

بطور کلی کارمزد معاملات آنلاین با معاملات عادی هیچگونه تفاوتی ندارد و مشتریان در هر روش معامله یک مقدار کارمزد خواهند پرداخت، با توجه به موارد

مذکور کارمزد های معاملات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای معاملات اوراق بهادار به شرح جداول زیر است:

 

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران  

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

300

300

0.0038

0.0038

کارمزد کارگزاران

300

300

0.00032

0.00032

کارمزد شرکت بورس

100

100

0.0003

0.0003

حق نظارت سازمان

120

80

0.00015

0.0001

کارمزد مدیریت فناوری

240

160

0.00018

0.00012

شرکت سپرده گذاری

فاقد سقف

فاقد سقف

0.005

0

مالیات

 

 

0.00975

0.00484

جمع کل

 

 

کارمزد انواع معاملات در فرابورس ایران

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

300

300

0.0038

0.0038

کارمزد کارگزاران

300

300

0.00032

0.00032

کارمزد شرکت فرابورس

120

80

0.0003

0.0002

حق نظارت سازمان

240

160

0.00018

0.00012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

180

120

0.00015

0.0001

مدیریت فناوری

فاقد سقف

فاقد سقف

0.005

0

مالیات

 

 

0.00975

0.00454

جمع کل

 

 

 کارمزد معاملات اوراق بهادار در بازار پایه

جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

600

300

300

0.0076

0.0038

0.0038

کارمزد کارگزاران

600

300

300

0.00064

0.00032

0.00032

کارمزد بورس /فرابورس

400

240

160

0.0003

0.00018

0.00012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

300

180

120

0.00025

0.00015

0.0001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

0.0006

0.0003

0.0002

حق نظارت سازمان

 

فاقد سقف

فاقد سقف

0.005

0.005

0

مالیات

 

 

 

0.01429

 

0.00975

0.00454

جمع کل

 

 

کارمزد معاملات و پذیره نویسی انواع اوراق بدهی و گواهی سپرده سرمایه گذاری

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

50

50

0.0006

0.0006

کارمزد کارگزاران

20

20

0.0001

0.0001

کارمزد شرکت بورس/ فرابورس

6

6

0.000015

0.000015

کارمزد سپرده گذاری

4

4

0.00001

0.00001

کارمزد مدیریت فناوری

 

 

0.000725

0.000725

جمع کل

 

 

کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

100

100

0.0015

0.004

کارمزد کارگزاران

50

50

0.0004

0.0004

کارمزد شرکت فرابورس

50

50

0.0001

0.0001

حق نظارت سازمان

50

50

0.0004

0.0004

کارمزد شرکت سپرده گذاری

 

 

0.0024

0.0049

جمع کل

 

 

کارمزد پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

36

144

0.0002

0.0008

کارمزد کارگزاران

400

0

0.00064

0

کارمزد فرابورس

200

0

0.0001

0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

0

0.0005

0

حق نظارت سازمان

 

 

0.00144

0.0008

جمع کل

 

 

  صندوق های سرمایه گذاری ثابت صندوق های زمین و ساختمان وکارمزد پذیره نویسی انواع صندوق های سرمایه گذاری به غیر از 

توضیح

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

هیآت مدیره سازمان

180

180

-

0.001

کارمزد کارگزاران

 

400

0.0007

-

0.0007

کارمزد بورس

 

400

0.00064

 

0.00064

یا کارمزد فرابورس

 

200

0.0001

-

0.0001

کارمزد شرکت سپرده گذاری

 

 

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (ETF)

جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

600

300

300

0.0076

0.0038

0.0038

کارمزد کارگزاران

600

300

300

0.00064

0.00032

0.00032

کارمزد بورس /فرابورس

400

240

160

0.0003

0.00018

0.00012

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.00025

0.00015

0.0001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

100

100

0.0006

0.0003

0.0003

حق نظارت سازمان

 

 

 

0.00939

 

0.00475

0.00464

جمع کل

 

 

کارمزد پذیره نویسی و معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

100

50

50

0.0012

0.0006

0.0006

کارمزد کارگزاران

40

20

20

0.0002

0.0001

0.0001

کارمزد بورس/ فرابورس

12

6

6

0.00003

0.00015

0.00015

کارمزد شرکت سپرده گذاری

8

4

4

0.00002

0.00001

0.00001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

 

 

 

0.00145

0.000725

0.000725

جمع کل

 

 

 کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

400

200

200

0.004

0.002

0.002

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0.0004

0.00024

0.00016

کارمزد بورس / فرابورس

400

240

160

0.00015

0.00009

0.00006

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

0.000125

0.000075

0.00005

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

0.0004

0.00024

0.00016

حق نظارت سازمان

 

 

 

0.005075

0.002645

0.00243

جمع کل

 

  

کارمزد پذیره نویسی و معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع/سقف کارمزدها(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

جمع

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

100

50

50

0.0012

0.0006

0.0006

کارمزد کارگزاران

40

20

20

0.0002

0.0001

0.0001

کارمزد بورس/ فرابورس

12

6

6

0.00003

0.000015

0.000015

کارمزد شرکت سپرده گذاری

8

4

4

0.00002

0.00001

0.00001

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

100

100

0.00005

0.000025

0.000025

حق نظارت سازمان

 

 

 

0.0015

0.00075

0.00075

جمع کل

 

  

                                           کارمزد گواهی سپرده کالایی سکه طلا 

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال)

 

سقف کارمزد

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

100

100

0.0015

0.00075

0.00075

کارمزد کارگزاران

50

50

0.0004

0.0002

0.0002

کارمزد بورس کالا

50

50

0.00025

0.000125

0.000125

کارمزد شرکت سپرده گذاری

50

50

0.00015

0.000075

0.000075

مدیریت فناوری

50

50

0.0002

0.0001

0.0001

 سازمان بورس

 

 

0.0025

0.00125

0.00125

جمع کل

 

 

      کارمزد معاملات اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری 

سقف کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد خرید (میلیون ریال)

 

فروش

 

خرید

 

شرح کارمزد

240

160

0.00048

0.00032

کارمزد کارگزاران

3

2

0.000144

0.000096

کارمزد فرابورس ایران

 

 

0.000774

0.000726

جمع کل

 

 

 

جهت مشاهده کلیه کارمزدها در بازار سرمایه ایران به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://seo.ir/Upload/FileGallery/SeoFiles/131524434271924927_Bultan32.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus