سهام نگر
  • آخرین قیمت: ۴،۲۰۴
  • حجم معاملات: ۴۱۱،۲۴۷
  • قیمت دیروز: ۴،۲۲۲
  • درصد تغییر قیمت:
    -۰.۴۳
اطلاعات نماد کرماشا(صنایع پتروشیمی کرمانشاه) در گروه محصولات شیمیایی
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق¬العاده (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
انجام تعمیرات اساسی (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/06/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

خبر و تحلیل

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus